Vánoční sborový dopis

 

Bratři a sestry,

 

 

vstoupili jsme opět do adventní doby. Advent znamená latinsky příchod. A ten kdo přichází, je Pán Ježíš Kristus. My Jeho příchod budeme opět duchovně vyhlížet ve shromážděních sboru. Ten který sestoupil z nebeské slávy, Bůh, který se stal člověkem, aby se mu přiblížil a prožil jako on mnohá trápení, nám ukazuje cestu do nebeského království. Letos budeme slavit Vánoce ve složité a těžké době, kdy se svět otřásá a existuje dokonce nebezpečí války. A právě do této situace zaznívá opět zvěst o pokoji. A tím se nemyslí jen klid zbraní, ale především pokoj v lidských srdcích, Kristu odevzdaných.

Pán Ježíš Kristus není jen děťátkem v jesličkách. Je naším Spasitelem neboť nás vysvobodil
z otroctví zla, z hříchu. Zemřel za nás na kříži a přemohl smrt svým vzkříšením. A počátek tohoto slavného díla spásy člověka je právě v betlémských jeslích.

Tato spása skrze Ježíše Krista nabízená je pro všechny bez rozdílu. Každý člověk na ní může mít podíl. Není jen pro domnělé zbožné lidi.

Nikdo totiž není spravedlivý, ani jeden. Všichni zhřešili a jsou daleko od slávy Boží“ (Římanům 2,23).

Kdo však uvěří, že Kristus přišel, aby spasil i jeho, kdo se na něho spolehne, bude přijat
do života věčného.

V této době plné zmatků si stále více uvědomujeme, jak mnoho náš národ potřebuje Pána Boha.

Kristus, Boží syn, je jediným prostředníkem mezi člověkem a Bohem. Pán Ježíš Kristus pověděl:

„Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
(Janovo evang. 14,6).

Vydejte se proto po této jediné cestě vy všichni, kdo jste ji dosud nepoznali. Je to cesta nejlepší. Vánoční čas nechť je pro nás nejen sváteční atmosféra, ale především radostným přijímáním slavné zvěsti, že se nám všem narodil Spasitel!


 

Pokojně prožité a Bohem požehnané Vánoční svátky Vám za Farní sbor ČCE ve Štramberku

přeje

farář Mgr. Pavel Prejda - administrátor sboru

celé staršovstvo sboru

prosinec 2022

-------------------------------------- Pozvání na posezení u kávy ----------------------------------


Dne 4.12.2022 jste všichni srdečně zváni na posezení u kávy (čaje), hned po nedělních bohoslužbách. Sejdeme se u přátelského slova a vánoční pohody s „Božími přáteli“.

Pozvěte i ty, co nechodí pravidelně, třeba se k nám navrátí.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Nedělní bohoslužby v prosinci 2022:


 

4.12.2022 7,15 hod Frenštát p.R., 9,00 hod Štramberk – br. P. Prejda

11.12.2022 9,00 hod Štramberk – br. V. Bortel

18.12.2022 7,15 hod Frenštát p.R., 9,00 hod Štramberk – br. J. Vašek

24.12.2022 9,00 hod Štramberk – br. F. Hruška

25.12.2022 11,00 hod Štramberk - br. P.Prejda

1.1.2023 11,00 hod Štramberk – br. P. Prejda


 

Pán pokoje ať žehná Vám i celé Vaší rodině!